Gay Nhà nước Rank: 1 / 50

Carnival Provincetown 2023: Ngày nay, Provincetown Carnival là một trong những lễ hội ngoài trời lớn nhất ở Massachusetts và được đặt tên là Lễ hội hay nhất ở Cape Cod vào năm 2013. Lễ hội Carnival thu hút khoảng 90,000 người vui chơi từ mọi tầng lớp xã hội, để tôn vinh sự đa dạng của chúng ta và kỷ niệm về những gì Cục điều tra dân số Hoa Kỳ gọi là thành phố GAY NHẤT ở Hoa Kỳ!
Trang web chinh thưc

Luôn cập nhật các biến cố ở Provincetown, MA | Xếp hạng Gayout - từ 1 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com