Gay Nhà nước Rank: 1 / 50

Carnival Provincetown 2021: Hôm nay, Provincetown Carnival là một trong những lễ hội ngoài trời lớn nhất tại tiểu bang Massachusetts và được đặt tên là Liên hoan nhất trên Cape Cod ở 2013. Carnival thu hút khoảng vui chơi 90,000 từ tất cả các tầng lớp xã hội, trong một lễ kỷ niệm của sự đa dạng của chúng tôi và trong lễ kỷ niệm trong những gì US Census Bureau gọi thành phố gay nhất tại Mỹ!
Trang web chinh thưc

Luôn cập nhật các biến cố ở Provincetown, MA |
Xếp hạng Gayout - từ 1 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.