tập tin hình ảnh của bạn phải có gif, png, jpg, jpeg loại. tập tin hình ảnh của bạn không được vượt quá 1.95 MBS. Hình ảnh vượt quá chiều rộng tối đa của 200 sẽ được thay đổi kích cỡ. Hình ảnh vượt quá chiều cao tối đa của 500 sẽ được thay đổi kích cỡ.
Chọn tập tin hình ảnh
Bằng cách tải lên, bạn xác nhận rằng bạn có quyền phân phối hình ảnh này.