gayout6

Quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu ?

Nếu bạn bị mất tên đăng nhập của bạn, Vui lòng nhập của bạn Địa chỉ E-mail, sau đó nhấp vào nút Tên Send, và tên đăng nhập của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.
Nếu bạn quên cả tên người dùng và mật khẩu của bạn, Hãy tìm lại tên người dùng đầu tiên, sau đó các mật khẩu. Để khôi phục lại tên đăng nhập, xin vui lòng nhập của bạn Địa chỉ E-mail, để lại username trống, sau đó nhấn vào nút Gửi Tên đăng nhập, và tên đăng nhập của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn. Từ đó bạn có thể sử dụng hình thức này tương tự để khôi phục mật khẩu của bạn.
Nếu bạn Quên mật khẩu nhưng biết tên đăng nhập của bạn, xin vui lòng nhập vào Username và E-mail của bạn địa chỉ, nhấn nút Gửi mật khẩu, và bạn sẽ nhận được một mật khẩu mới trong thời gian ngắn. Sử dụng mật khẩu mới này để truy cập các trang web.
Booking.com