Điều khoản & Điều kiện sử dụng

Các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với việc sử dụng các dịch vụ GayOut.com và trang web.

Sự chú ý của Khách hàng đặc biệt hướng đến các khoản 4, 5, 8 & 9. 

 

1. sự giải thích

 

1.1 Trong các điều khoản và điều kiện ( "Điều khoản"): "Hợp đồng" có nghĩa là thỏa thuận của khách hàng sử dụng dịch vụ và trả phí tùy thuộc vào những điều khoản hoặc như có thoả thuận bằng văn bản; "Phí" có nghĩa là GayOut.com của (vé Out LTD.) Chi phí cho các dịch vụ theo thỏa thuận giữa các bên bằng văn bản theo thời gian; "Khách hàng" là người mà GayOut.com đang cung cấp các dịch vụ theo các điều khoản; "Dữ liệu" có nghĩa là các dữ liệu bán vé thu được từ việc xử lý các giao dịch bằng GayOut.com (trong đó có thể bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm); "Sở hữu trí tuệ" có nghĩa là bất kỳ và tất cả các bằng sáng chế, bản quyền (bao gồm cả bản quyền trong tương lai), quyền thiết kế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, bí mật thương mại, bí quyết, quyền sở dữ liệu, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác, đã đăng ký hay chưa đăng ký , và bao gồm cả các ứng dụng cho bất kỳ của các loại kể trên và tất cả các quyền lợi của một tính chất tương tự mà có thể tồn tại bất cứ nơi nào trên thế giới trong hoặc phát sinh từ các mô hình kinh doanh GayOut.com, các vật liệu, Mark Thương mại hoặc cung cấp các dịch vụ. "Chất liệu" bao gồm, ngoài một tài liệu văn bản, dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phần mềm máy tính (bao gồm cả phần mềm), thiết kế, bản vẽ, hình ảnh hoặc hình ảnh khác (cho dù vẫn còn hoặc di chuyển), các trang web, âm thanh hoặc bất cứ hồ sơ khác của bất kỳ thông tin dưới mọi hình thức; "Người tiêu dùng" có nghĩa là cá nhân đã đặt mua vé qua hệ thống GayOut.com; "Dịch vụ" có nghĩa là việc cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử GayOut.com và phần mềm, trong đó (i) GayOut.com cung cấp các dịch vụ, theo đó người có thể đặt hàng điện tử (email hoặc tin nhắn SMS) vé cho một sự kiện từ các khách hàng, trong đó thanh toán được xử lý bởi một bên thứ ba (ii) GayOut.com cung cấp các phần mềm để truy cập dữ liệu bán vé thu thập; "Trang web" có nghĩa là trang web của GayOut.com mà từ đó các dịch vụ có thể được truy cập; "Phần mềm" có nghĩa là GayOut.com của thương mại điện tử bán hàng, quản lý và phần mềm xử lý được làm sẵn để sử dụng bởi GayOut.com đến khách hàng qua internet như là một phần của các dịch vụ; "GayOut.com" có nghĩa là vé Out Ltd (số công ty: 515380939, đăng ký tại Israel) có trụ sở đăng ký Tầng 9, Tuval đường 13, Ramat Gan, Israel; và "Thương Hiệu" có nghĩa là "GayOut.com" thương hiệu chưa đăng ký và logo và đăng ký bất kỳ trong tương lai của một trong những nhãn hiệu hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự hoặc đơn xin đăng ký bất cứ nơi nào trên thế giới.

 

1.2 Bất kỳ tham chiếu nào trong các điều khoản này để viết hoặc các biểu thức liên quan bao gồm tham chiếu đến e-mail, thông tin liên lạc qua các trang web và các phương tiện giao tiếp có thể so sánh. 

 

1.3 Các tiêu đề trong các Điều khoản này chỉ mang tính tiện lợi và không ảnh hưởng đến cách diễn giải của chúng. 

 

1.4 Các từ "bao gồm" hoặc "bao gồm" được hiểu là không giới hạn các từ sau đây. 

 

1.5 Trừ trường hợp bối cảnh yêu cầu khác thì số ít bao gồm số nhiều và ngược lại; một tham chiếu đến một giới tính bao gồm tất cả các giới tính; từ thể hiện người bao gồm doanh nghiệp, tổng công ty và ngược lại. 

 

1.6 Tham chiếu đến bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản theo luật định nào bao gồm việc tham chiếu đến điều lệ hoặc quy định theo luật định theo thời gian được sửa đổi, gia hạn hoặc ban hành lại. 

 

1.7 Mọi tham chiếu đến một điều khoản pháp lý của Anh đối với bất kỳ hành động, biện pháp khắc phục, phương pháp xử lý tư pháp, tài liệu pháp lý, địa vị pháp lý, tòa án, chính thức hoặc bất kỳ khái niệm pháp lý hoặc điều gì sẽ đối với bất kỳ quyền tài phán nào khác ngoài Israel, được coi là bao gồm tham chiếu đến những gì gần như gần đúng nhất trong phạm vi quyền hạn đó đối với thuật ngữ pháp lý của Israel. 

 

1.8 Bất kỳ nghĩa vụ tiêu cực nào được áp dụng cho bất kỳ bên nào đều được hiểu là nếu đó cũng là nghĩa vụ không cho phép hoặc bị hành động hoặc điều đang được đề cập và bất kỳ nghĩa vụ tích cực nào được áp dụng cho bất kỳ bên nào cũng được hiểu là nó cũng là nghĩa vụ phải mua hành động hoặc điều được đề cập được thực hiện. 

 

1.9 Tham chiếu đến các điều khoản, trừ khi có quy định khác, là các tham chiếu đến các điều khoản của Thỏa thuận này. 

 

2. Cung cấp Dịch vụ & Hỗ trợ

 

2.1 Tùy thuộc vào việc chấm dứt sớm hơn theo các Điều khoản này, GayOut.com sẽ cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng trong suốt thời gian của Thỏa thuận này và sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để cung cấp Dịch vụ một cách chuyên nghiệp. 

 

2.2 GayOut.com sử dụng một bên thứ ba để: lưu trữ Trang web, Phần mềm và Dữ liệu và cung cấp các dịch vụ liên lạc. Bên thứ ba đó cam kết cung cấp dịch vụ của mình theo hoặc cao hơn tiêu chuẩn công nghiệp. Tất cả các bên đều dựa vào các dịch vụ của các nhà khai thác viễn thông khác. Theo đó, GayOut.com không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc việc gửi hoặc gửi e-mail hoặc tin nhắn văn bản SMS sẽ không bị chậm trễ. 

 

2.3 GayOut.com sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ đều có biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ Dữ liệu. 

 

2.4 Có thể cần phải tạm thời đình chỉ Dịch vụ theo thời gian để thực hiện bảo trì thiết bị; việc đình chỉ như vậy sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, Dịch vụ cũng có thể bị tạm ngưng (toàn bộ hoặc một phần) khi GayOut.com hoặc bên thứ ba có nghĩa vụ tuân thủ lệnh, hướng dẫn hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền khác hoặc tổ chức dịch vụ khẩn cấp. 

 

2.5 GayOut.com có ​​thể bất cứ lúc nào mà không thông báo cho Khách hàng thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ cần thiết để tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý, quy định hoặc tương tự có liên quan không ảnh hưởng trọng yếu đến bản chất hoặc chất lượng Dịch vụ. 

 

2.6 GayOut.com sẽ cung cấp hỗ trợ e-mail cho Dịch vụ trong giờ làm việc thông thường của nó miễn phí. 

 

2.7 Sử dụng các dịch vụ GayOut.com yêu cầu sử dụng các dịch vụ của một bộ xử lý thanh toán 3rd bên, mà khách hàng phải ký hợp đồng riêng biệt. Các khách hàng thừa nhận rằng GayOut.com là không chịu trách nhiệm cho những hành động hoặc hoạt động của bộ vi xử lý bên 3rd.

 

2.8 Các Khách hàng thừa nhận rằng GayOut.com cung cấp nền tảng cho việc phát hành eTickets cho người tiêu dùng và không chịu trách nhiệm về việc thực hiện của các sự kiện để biết người tiêu dùng hoặc xử lý các khoản thanh toán cho các vé. Tại thời điểm hiện GayOut.com thực hiện một hợp đồng với một người tiêu dùng, nó vẫn là khách hàng trách nhiệm duy nhất để cung cấp các sự kiện vào đó vé liên quan và để làm tốt bất kỳ hoàn lại tiền hoặc bồi thường cho người tiêu dùng về việc không cung cấp sự kiện này.

 

3. phí

 

3.1 Các Khách hàng phải trả phí cho các dịch vụ phù hợp với các điều khoản thanh toán đã thoả thuận với GayOut.com. Những thuật ngữ này bao gồm nhưng không giới hạn ở một khoản phí cho mỗi vé được xử lý bởi hệ thống GayOut.com cho khách hàng.

 

3.2 GayOut.com có ​​thể thay đổi mức phí hoặc khoản phí thanh toán theo thời gian không ít hơn thông báo bằng văn bản của 7 ngày. Trong vòng 7 ngày nhận được thông báo như vậy, Khách hàng có thể thông báo cho GayOut.com bằng văn bản rằng họ muốn chấm dứt Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày có bất kỳ thay đổi được đề xuất nào về Phí. GayOut.com sau đó có thể chấm dứt Thỏa thuận hoặc rút lại thông báo của mình. 

 

3.3 Tất cả các khoản phí được trích dẫn cho Khách hàng để cung cấp Dịch vụ không bao gồm bất kỳ GST nào, mà Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bổ sung theo tỷ lệ áp dụng theo thời gian. 

 

Phí 3.4 là do trước khi dữ liệu liên quan đến vé sự kiện được phát hành cho khách hàng. Dữ liệu sẽ không được phát hành cho đến khi nhận được thanh toán đầy đủ. 

 

3.5 thanh toán của các phí có thể được thực hiện bằng Paypal, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

 

3.6 Không thanh toán được coi là đã được thực hiện cho đến khi GayOut.com đã nhận được tiền rõ ràng.

 

3.7 Nếu Khách hàng không thanh toán cho GayOut.com bất kỳ khoản phí nào theo Thỏa thuận, thì không giới hạn bất kỳ quyền nào khác, GayOut.com sẽ được hưởng số tiền chưa thanh toán hàng ngày kể từ ngày đến hạn cho đến khi số tiền còn nợ là thanh toán đầy đủ. 

 

3.8 Cho đến tháng bảy 1st 2016 GayOut.com sẽ không tính phí hoa hồng bán vé và bán vé sự kiện sẽ được miễn phí. Từ tháng 1st 2016 GayOut hoa hồng sẽ được 10% giá bán vé.

 

3.9 Giá hiển thị trên trang web GayOut.com cho người tiêu dùng là giá cuối cùng phải nộp của ông. Quản lý sự kiện phải thêm phí như thuế, xử lý, phí paypal hoặc những người khác, để giá hiển thị cho người tiêu dùng. GayOut sẽ khấu trừ một khoản hoa hồng chế biến 10% từ các khoản tiền chuyển cho khách hàng.

 

3.10 GayOut.com sẽ chuyển khoản thanh toán cho khách hàng cho vé, trừ hoa hồng xử lý GayOut.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày diễn ra sự kiện. 

 

3.11 Nếu một người tiêu dùng mua vé cho một sự kiện và sự kiện bị hủy bỏ, hoặc vé người tiêu dùng không được chấp nhận ở lối vào sự kiện GayOut.com sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc mua vé sự kiện hoàn trả lại cho người tiêu dùng giá vé đầy đủ. Khách hàng sẽ không nhận được kinh phí cho các sự kiện bị hủy bỏ hoặc vé không được chấp nhận.

 

3.12 Nếu người tiêu dùng mua vé sự kiện nhưng không tham dự sự kiện. Khách hàng sẽ vẫn nhận được thanh toán cho vé này (trừ hoa hồng xử lý GayOut.com) 

 

3.12 hóa đơn cho khách hàng sẽ được dưới tên công ty của vé Out LTD. CN-515380939

 

4. Dữ liệu, Bảo vệ Dữ liệu & Bồi thường

 

4.1 Khách hàng thừa nhận rằng Dữ liệu bắt nguồn từ dữ liệu được cung cấp bởi khách hàng cuối và không được GayOut.com kiểm tra và theo đó, GayOut.com không thể chịu trách nhiệm về tính chính xác của Dữ liệu. 

 

4.2 GayOut.com hợp đồng cho bên thứ ba để lưu trữ các dữ liệu và trở lại nó lên. Trong khi đó bên thứ ba có nghĩa vụ thực hiện back-up đều đặn (ít nhất là hàng ngày), khách hàng được tư vấn để thực hiện tạm thời của riêng mình back-up của tất cả các dữ liệu. GayOut.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, tuy nhiên gây ra, phát sinh từ bất kỳ mất dữ liệu.

 

4.3 Đó là một điều kiện của thỏa thuận này mà Client tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu (bao gồm, nếu nằm trong Khu vực Kinh tế châu Âu "EEA", bất kỳ luật áp dụng tại địa phương gây ảnh hưởng với EC 95 / 46 / EC, chẳng hạn như quy định của Data Protection Act 1998 hoặc hướng dẫn chính thức).

 

5. Nghĩa vụ & Bồi thường của Khách hàng

 

5.1 Các Khách hàng phải đảm bảo rằng nó có máy tính phù hợp và thiết bị thông tin liên lạc để sử dụng các dịch vụ theo thời gian; GayOut.com khuyến cáo rằng khách hàng có, ở mức tối thiểu, một máy tính, kết nối Internet và một trình duyệt web với đặc điểm kỹ thuật tối thiểu của một trong hai (i) Internet Explorer 7 trở lên (đối với một máy tính), hoặc (ii) Firefox 2 trở lên (đối với một MAC hoặc PC), hoặc (iii) Google Chrome (một MAC hoặc PC). Bất kỳ trình duyệt web khác sẽ được sử dụng có nguy cơ của riêng của khách hàng khi họ có thể không nhất thiết phải cung cấp đầy đủ chức năng với phần mềm GayOut.com của.

 

5.2 Nó là điều cần thiết rằng sự nổi tiếng của các dịch vụ và thương hiệu GayOut.com vẫn không bị hư hại. Theo đó, nó là một điều kiện của Hiệp định này do khách hàng sẽ không được: a) theo ý kiến ​​duy nhất của GayOut.com, sử dụng các dịch vụ để mang lại những dịch vụ phải mang tiếng xấu hoặc mang các dịch vụ hoặc GayOut.com phải mang tiếng xấu

 

(B) sử dụng các dịch vụ một cách đó là bôi nhọ; hoặc (c) sử dụng các dịch vụ một cách mà vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu hoặc cá nhân của bất kỳ bên thứ ba.

 

5.3 Client sẽ giữ mật khẩu và truy cập khác chi tiết của nó để sử dụng với các dịch vụ bảo mật và hạn chế đối với những thành viên của đội ngũ nhân viên, những người cần biết thông tin chi tiết như vậy và phải đảm bảo tất cả các nhân viên đó biết rõ về bản chất bí mật của các thông tin và xử lý nó cho phù hợp. Các khách hàng phải thông báo GayOut.com không chậm trễ nếu nó tin rằng thông tin đó không còn là bí mật.

 

5.4 Khách hàng sẽ xem xét và tuân thủ kịp thời tất cả các hướng hợp lý của GayOut.com liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Khi xem xét tính hợp lý của tài khoản chỉ đường GayOut.com sẽ được thực hiện các quyền của người tiêu dùng và của các khách hàng khác của GayOut.com, có thể gây thiệt hại cho danh tiếng của GayOut.com hoặc các dịch vụ của nó và mọi khiếu nại mà GayOut.com nhận được từ người tiêu dùng. 

 

5.5 Khách hàng sẽ bồi thường GayOut.com đối với bất kỳ tổn thất, khiếu nại, thiệt hại và chi phí nào (bao gồm cả chi phí pháp lý) phát sinh từ bất kỳ vi phạm khoản này của 5. 

 

5.6 Khách hàng sẽ chấp nhận bất kỳ vé nào do GayOut.com phát hành cho sự kiện dành riêng của mình. Vé có thể được theo dõi bằng tên của người tiêu dùng hoặc bằng mã QR có thể quét được trên vé có thể được quét bằng bất kỳ ứng dụng di động quét mã QR nào. Dưới đây là ví dụ cho các ứng dụng như vậy: IOS (https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8) Android (https://play.google.com/store /apps/details?id=me.scan.android.client&hl=vi) 

 

6. Quyền sở hữu và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ

 

6.1 Các Khách hàng thừa nhận và bảo đảm GayOut.com đó là chủ sở hữu của các Sở hữu trí tuệ (trong đó, cho tránh sự nghi ngờ, bao gồm Mark Thương mại và phần mềm).

 

6.2 GayOut.com văn bản này cấp cho khách hàng một giấy phép không độc quyền

 

(i) sử dụng Phần mềm và Nhãn hiệu trong thời hạn của Hợp đồng này và 

 

(ii) sử dụng, sao chép và điều chỉnh Dữ liệu trong suốt thời gian của Thỏa thuận này và 

 

(Iii) sử dụng, sao chép hay sửa dữ liệu của khách hàng được tổ chức vào ngày chấm dứt Hiệp định này, tùy thuộc vào sự tuân thủ của khách hàng với bất kỳ đạo luật áp dụng hoặc quy định theo luật định.

6.3 sử dụng phần mềm là những điều khoản sau:

 

(A) "sử dụng" của phần mềm sẽ được giới hạn sử dụng trên internet và cho các mục đích sử dụng chỉ các dịch vụ;

 

(B) Khách hàng sẽ không có quyền sao chép, sửa đổi, đảo ngược kỹ sư, dịch ngược, tháo rời hoặc sửa đổi các phần mềm trong toàn bộ hoặc một phần, trừ khi pháp luật cho phép;

 

(c) Khách hàng sẽ không có quyền cấp giấy phép phụ của Phần mềm; và 

 

(D) Khách hàng thừa nhận rằng phần mềm sẽ không được coi là hàng hóa trong phạm vi ý nghĩa của gia Vương quốc Liên hiệp Hàng Luật 1979.

 

6.4 Các Khách hàng cam kết không làm hoặc cho phép được thực hiện bất kỳ hành động đó sẽ hoặc có thể gây nguy hiểm hoặc làm mất hiệu lực đăng ký sở hữu trí tuệ, hoặc đơn xin đăng ký, cũng không phải làm bất cứ hành động mà có thể hỗ trợ hoặc làm phát sinh một ứng dụng để loại bỏ bất kỳ của sở hữu trí tuệ từ một đăng ký chính thức hay mà có thể phương hại đến quyền hoặc tiêu đề của GayOut.com đến sở hữu trí tuệ.

 

6.5 Các Khách hàng sẽ không phải thực hiện bất kỳ đại diện hoặc làm bất cứ hành động có thể được thực hiện để chỉ ra rằng nó có bất kỳ tiêu đề đúng hay lợi hay quyền sở hữu hoặc sử dụng bất kỳ của các tài sản trí tuệ trừ theo các điều khoản của Hiệp định này, và thừa nhận rằng không có gì chứa đựng trong Hiệp định này sẽ cung cấp cho các khách hàng bất kỳ quyền, tiêu đề hoặc quan tâm hoặc các tài sản trí tuệ tiết kiệm như cấp bãi.

 

6.6 Tất cả sử dụng các tài sản trí tuệ (bao gồm Mark Thương mại) do Khách hàng phải vì lợi ích của GayOut.com và thiện chí dồn về cho khách hàng phát sinh từ việc sử dụng các tài sản trí tuệ (bao gồm Mark Thương) (nhưng không lớn hoặc uy tín khác) sẽ cộng dồn vào và được tổ chức trong sự tin tưởng của khách hàng đối với GayOut.com mà thiện chí của khách hàng đồng ý để gán cho GayOut.com theo yêu cầu và chi phí của riêng bất cứ lúc nào, cho dù trong hoặc sau thời hạn của Hiệp định này.

 

6.7 Client sẽ sử dụng thương hiệu trong các hình thức theo quy định của GayOut.com từ thời gian để thời gian và phải tuân thủ bất kỳ hướng hợp lý được đưa ra bởi GayOut.com như màu sắc và kích thước của cơ quan đại diện của Mark Thương mại và cách thức của họ và bố trí trên sản phẩm của khách hàng, bao bì, nhãn, giấy gói và bất kỳ tờ rơi kèm theo, tài liệu quảng cáo hoặc các vật liệu khác. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu khác liên quan đến nhãn mác, bao bì, quảng cáo, tiếp thị và các vấn đề khác như vậy được tuân thủ.

 

6.8 Việc sử dụng của Mark Triển bởi các khách hàng sẽ luôn luôn được phù hợp với và tìm cách duy trì tính riêng biệt và danh tiếng của nó được xác định bởi GayOut.com và khách hàng phải ngừng sử dụng bất kỳ điều trái ngược như GayOut.com có ​​thể yêu cầu.

 

6.9 Các Khách hàng không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên gọi giống Mark Triển mức gây nhầm lẫn đối với bất kỳ hàng hóa hoặc sử dụng thương hiệu như là một phần của bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh hoặc tên thương mại hoặc phong cách.

 

6.10 Các nghĩa vụ nêu trên như quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục có hiệu lực dù bất kỳ chấm dứt Hiệp định.

 

6.11 Nếu khách hàng trở nên nhận thức được rằng bất kỳ người nào khác, công ty hoặc công ty cho biết rằng Mark Thương mại là không hợp lệ hoặc việc sử dụng của Mark Triển vi phạm bất kỳ quyền của một bên khác hoặc Mark Triển là nếu không bị tấn công hoặc có thể tấn công các khách hàng sẽ ngay lập tức cung cấp cho GayOut năm tin cụ thể bằng văn bản của chúng và sẽ làm cho không có bình luận hay nhận vào bất kỳ bên thứ ba đối với chúng.

 

6.12 GayOut.com có ​​các hành vi của tất cả các thủ tục liên quan đến sở hữu trí tuệ và phải tuỳ ý quyết định những hành động nếu có để có đối với bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc bị cáo buộc xâm phạm sở hữu trí tuệ hoặc đi tắt hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác hoặc phản mang hoặc đe dọa đối với việc sử dụng hoặc đăng ký sở hữu trí tuệ. Các khách hàng sẽ không được mang bất kỳ hành động liên quan đến sở hữu trí tuệ trong tên riêng của mình.

 

7. Bảo mật 

 

7.1 Khách hàng đồng ý và cam kết rằng trong thời hạn của Thỏa thuận này và sau đó sẽ giữ bí mật và sẽ không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GayOut.com tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin nào về bản chất bí mật (bao gồm Dữ liệu, bí mật thương mại, các điều khoản của Thỏa thuận này và thông tin về giá trị thương mại) có thể được biết đến từ GayOut.com và liên quan đến GayOut.com, bất kỳ chi nhánh hoặc khách hàng nào trừ khi thông tin đó là kiến ​​thức công cộng hoặc đã được bên đó biết đến vào thời điểm đó tiết lộ hoặc sau đó trở thành kiến ​​thức công khai khác ngoài việc vi phạm Thỏa thuận này hoặc sau đó được hợp pháp hóa về quyền sở hữu của bên đó từ bên thứ ba. 

 

7.2 Các hạn chế tại điều khoản 7.1 sẽ không áp dụng đối với bất kỳ tiết lộ nào đối với: (a) nhân viên của họ cần biết thông tin bí mật và bị ràng buộc bởi các hạn chế bảo mật tương tự; hoặc (b) cố vấn pháp lý của hai bên, tòa án, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý hiện hành; hoặc (c) các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ và truyền thông cho một trong hai bên mà việc tiết lộ đó là ngẫu nhiên đối với các dịch vụ được cung cấp và nơi các tổ chức đó bị ràng buộc bởi các hạn chế bảo mật tương tự. 

 

7.3 Để tránh nghi ngờ, không bên nào sẽ tiết lộ bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ bên thứ ba nào về các kế hoạch bí mật, kinh doanh hoặc tương lai của bên kia, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản thương mại của Thỏa thuận trừ khi công khai, báo cáo hoặc tương tự bản phát hành hoặc bất kỳ tài liệu quảng cáo, công khai hoặc quảng cáo nào đã được một đại diện được ủy quyền hợp pháp của GayOut.com đồng ý cụ thể. 

 

7.4 Các nghĩa vụ đã nói ở trên về tính bảo mật sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực bất kể bất kỳ sự chấm dứt nào của Thỏa thuận. 

 

8. Bảo hành và trách nhiệm pháp lý của GayOut.com 

 

8.1 GayOut.com đảm bảo với Khách hàng rằng Dịch vụ sẽ được cung cấp bằng cách sử dụng kỹ năng và chăm sóc hợp lý. 

 

8.2 Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này giới hạn trách nhiệm pháp lý về tử vong hoặc thương tích cá nhân của hai bên do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra hoặc cho việc xuyên tạc gian lận. 

 

8.3 GayOut.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng về mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí, chi phí hoặc các yêu cầu bồi thường khác phát sinh từ bất kỳ Dữ liệu nào không đầy đủ, không chính xác, không chính xác, không đọc được hoặc không đúng hình thức hoặc bất kỳ hành động hoặc thiếu sót của người tiêu dùng. 

 

8.4 Theo điều khoản này, GayOut.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Khách hàng vì bất kỳ sự đại diện nào (trừ khi gian lận), hoặc bất kỳ bảo hành, điều kiện hoặc điều khoản nào khác (bao gồm cả những điều liên quan đến chất lượng thỏa đáng) hoặc tập thể dục cho mục đích), hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào theo luật chung, hoặc theo các điều khoản của Thỏa thuận, vì (i) mất lợi nhuận, (ii) mất doanh thu, (iii) mất tiết kiệm hoặc tiết kiệm dự kiến, (iv) mất dữ liệu, (v) mất việc sử dụng phần mềm hoặc dữ liệu, (vi) mất mát hoặc lãng phí thời gian quản lý hoặc nhân viên, (vii) bất kỳ tổn thất gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả, thiệt hại, chi phí, chi phí hoặc các yêu cầu khác (cho dù sự cẩu thả của GayOut.com, công chức hoặc đại lý của mình hoặc khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ hoặc việc sử dụng của họ bởi Khách hàng. 

 

8.5 Theo điều khoản 8.2, toàn bộ trách nhiệm của GayOut.com theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận sẽ không vượt quá số tiền của khoản phí mà GayOut.com nhận được từ Khách hàng trong các tháng 3 trước đó. 

 

9. Bất khả kháng 

 

Không bên nào chịu trách nhiệm với bên kia trong trường hợp một số hoặc tất cả nghĩa vụ theo Thỏa thuận không thể thực hiện được do hoàn cảnh ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên mặc định, bao gồm Đạo luật của Thiên Chúa, thay đổi pháp luật, hỏa hoạn, nổ, lũ lụt, tai nạn, đình công, tranh chấp công nghiệp, chiến tranh, hành động khủng bố, bạo loạn, bạo động dân sự, thất bại của nguồn cung cấp điện công cộng, thất bại của phương tiện truyền thông, mặc định của nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ hoặc không có khả năng bảo đảm các cơ sở xử lý máy tính ( bao gồm cả chất lượng hoặc bảo mật cần thiết), nhận dịch vụ nhắn tin văn bản SMS, nhận tài liệu hoặc vật tư và trong mọi trường hợp, không có khả năng làm như vậy ngoại trừ giá tăng (dù có hay không do nguyên nhân đó). Tuy nhiên, nếu các trường hợp như vậy kéo dài hơn 28 ngày, bên không mặc định có thể chấm dứt Thỏa thuận và tất cả các khoản phí do GayOut.com tính đến ngày chấm dứt sẽ đến hạn. 

 

10. Tạm ngưng và chấm dứt 

 

10.1 GayOut.com có ​​thể tạm ngừng cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng nếu thanh toán bất kỳ khoản phí nào quá hạn (cho dù Khách hàng có tranh chấp hay không). 

 

10.2 GayOut.com có ​​thể đình chỉ dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào) bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu theo ý kiến ​​duy nhất của GayOut.com việc sử dụng các dịch vụ của các thiệt hại Client, hoặc đe dọa, làm tổn hại đến an ninh, ổn định của dữ liệu , trang web, phần mềm, dịch vụ hoặc dịch vụ được cung cấp bởi GayOut.com cho các khách hàng khác thành viên.

 

10.3 Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận về việc đưa ra thông báo bằng văn bản của tháng 1 cho người khác. 

 

10.4 GayOut.com có ​​thể đình chỉ hoặc chấm dứt (theo quyết định riêng của GayOut.com) Thỏa thuận (và Dịch vụ) với thông báo bằng văn bản nếu: (a) bất kể điều khoản (b) bên dưới, Khách hàng vi phạm nghĩa vụ của mình theo điều khoản 4.3, 4.4 hoặc 5.1 để 5.4 bao gồm; hoặc (c) nếu Khách hàng cam kết bất kỳ vi phạm các Điều khoản này và (nếu có khả năng khắc phục) không khắc phục vi phạm trong vòng 14 ngày sau khi được thông báo bằng văn bản yêu cầu; hoặc (d) nếu Khách hàng bị phá sản hoặc phá sản, tham gia vào thỏa thuận với chủ nợ, có người nhận hoặc người quản trị được chỉ định hoặc giám đốc hoặc cổ đông của mình thông qua quyết định đình chỉ giao dịch, khởi động hoặc giải thể công ty khác với mục đích hợp nhất hoặc tái thiết hoặc chấm dứt, hoặc đe dọa chấm dứt, giao dịch; hoặc (e) nếu GayOut.com không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ vì các lý do ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó. 

 

10.5 Bất kỳ việc chấm dứt Hợp đồng vì bất kỳ lý do nào sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà một bên có thể có quyền hoặc theo Thỏa thuận và sẽ không ảnh hưởng đến quyền hoặc nghĩa vụ được tích luỹ của một bên cũng như không có hiệu lực hoặc sự tiếp tục có hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận rõ ràng hoặc bằng ngụ ý có ý định đi vào hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt như bảo hành và bồi thường có trong Thỏa thuận. 

 

11. Ảnh hưởng của việc chấm dứt 

 

11.1 Khi chấm dứt Thỏa thuận vì bất kỳ lý do gì: (a) sẽ không được hoàn trả bất kỳ yếu tố nào của Khoản phí; (b) tất cả các Khoản phí chưa thanh toán sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức (bao gồm cả trên cơ sở tỷ lệ khi đến hạn một phần của khoản phí định kỳ bị tính phí); (c) GayOut.com sẽ không có nghĩa vụ giữ lại bất kỳ Dữ liệu nào; và (d) tất cả các điều khoản của Thỏa thuận mà để có hiệu lực thì cần phải có hiệu lực sau khi chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ sau đó, bao gồm cả để tránh nghi ngờ, các khoản 3, 4, 5.5, 6, 7, 8 , 12, 14 & 15 của các Điều khoản này. 

 

12. Tranh chấp 

 

12.1 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc sự khác biệt nào xảy ra giữa các bên liên quan đến Thỏa thuận này, đại diện cấp cao của các bên sẽ trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản cho bên kia. GayOut.com lựa chọn trong một nỗ lực để giải quyết tranh chấp. 

 

12.2 Bất kỳ thủ tục tố tụng nào liên quan đến tranh chấp sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. 

 

13. Chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ 

 

13.1 GayOut.com có ​​thể tùy ý chỉ định, chuyển nhượng, hợp đồng phụ hoặc xử lý theo bất kỳ cách nào khác với tất cả hoặc bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào của chúng đối với bên thứ ba. 

 

13.2 Khách hàng không được chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ, cấp phép phụ hoặc loại bỏ Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa thuận hoặc mục đích để thực hiện tương tự mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GayOut.com. 

 

14. Truyền thông & Thông báo 

 

14.1 Các Khách hàng cam đoan có, và giữ GayOut.com thông báo, một địa chỉ liên lạc e-mail hợp lệ và được giám sát thường xuyên trong suốt thời gian của hợp đồng này. Khách hàng sẽ được coi là đã thông báo đọc gửi đến địa chỉ e-mail liên hệ này và GayOut.com có ​​thể hoạt động trên cơ sở đó. Trừ khi được thông báo địa chỉ liên hệ e-mail GayOut.com là Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. 

 

14.2 Một thông báo bắt buộc phải được đưa ra bởi một trong hai bên theo các điều khoản này sẽ được cung cấp bằng văn bản và được trao trực tiếp hoặc gửi cho bên kia tại văn phòng đã đăng ký, địa điểm kinh doanh chính hoặc địa chỉ vật lý hoặc điện tử khác như có thể tại thời điểm thích hợp đã được thông báo theo quy định này cho bên đưa ra thông báo (và điều khoản 14.1 có hiệu lực) - lưu thông báo hoặc thủ tục liên quan đến tranh chấp sẽ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

 

14.3 Bất kỳ thông báo nào như vậy sẽ được coi là đã nhận được: (i) nếu được giao riêng, tại thời điểm giao hàng; (ii) nếu được gửi qua bưu điện trong Israel, 2 Business Days sau khi đăng; và (iii) nếu được gửi bằng đường hàng không 5 Business Days sau khi đăng; Cung cấp rằng nếu nhận được coi là xảy ra trước khi 9am hoặc sau 5pm vào một ngày làm việc thì thông báo sẽ được coi là đã được đưa ra vào ngày làm việc tiếp theo. Vì mục đích của điều khoản này trong "Ngày làm việc" có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải là ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ ở Israel và / hoặc địa điểm gửi thông báo. 

 

15. Chung 

 

15.1 Thỏa thuận cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên, thay thế cho bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đó và không thể thay đổi ngoại trừ bằng văn bản giữa các bên. Khách hàng thừa nhận rằng nó không dựa vào bất kỳ đại diện nào khác ngoài các đại diện có trong Thỏa thuận này. Tất cả các điều khoản khác, thể hiện hoặc ngụ ý theo đạo luật hoặc theo cách khác, đều bị loại trừ ở mức tối đa được luật pháp cho phép. 

 

15.2 GayOut.com có ​​thể tùy ý, thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản hoặc Dịch vụ sau khi đưa ra thông báo bằng văn bản của Khách hàng 30 ngày bằng nhau. Trong vòng 7 ngày nhận được thông báo như vậy, Khách hàng có thể thông báo cho GayOut.com bằng văn bản rằng họ muốn chấm dứt Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày thay đổi được đề xuất cho Điều khoản hoặc Dịch vụ và GayOut.com sau đó có thể chọn thay đổi Điều khoản hoặc rút tiền thông báo. 

 

15.3 Các bên đảm bảo rằng họ có quyền và thẩm quyền để tham gia vào Thỏa thuận và thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận. 

 

15.4 Thỏa thuận sẽ không được coi là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác hoặc việc làm nào giữa các bên. 

 

15.5 Lưu cho bất kỳ công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết của GayOut.com và bất kỳ chủ sở hữu của tài sản trí tuệ, một người không phải là tiệc của Hiệp định sẽ không có quyền hoặc thực thi bất kỳ hạn của Hiệp định.

 

15.6 Không hành động, thất bại hoặc trì hoãn hành động, hoặc sự đồng ý của GayOut.com trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa thuận sẽ được coi là từ bỏ quyền đó và không từ bỏ bởi GayOut.com về bất kỳ vi phạm nào của Thỏa thuận Khách hàng sẽ được coi là từ bỏ mọi vi phạm tiếp theo của cùng một hoặc bất kỳ điều khoản nào khác. 

 

15.7 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này do bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác không hợp lệ hoặc không thể thi hành toàn bộ hoặc một phần, hiệu lực của các điều khoản khác của các điều khoản này và phần còn lại của điều khoản được đề cập sẽ không bị ảnh hưởng. 

 

15.8 Hiệp định sẽ được coi là một hợp đồng được thực hiện tại Israel và pháp luật của Israel sẽ được áp dụng trong tất cả các khía cạnh của Hiệp định này và các bên đồng ý để trình thẩm quyền độc quyền của các tòa án của Israel.

 

GayOut.com là một dịch vụ duy nhất cho phép bạn bán vé trực tuyến trực tiếp đến khách hàng của bạn và dễ dàng quản lý đăng ký sự kiện.