Gay Quốc gia Rank: 1 / 193
Warwickshire Pride 2023
Warwickshire Pride là tổ chức LGBT + chính ở Warwickshire. Chúng tôi điều hành một số dịch vụ và sự kiện xã hội cho người LGBT + trên toàn quận. Nhiệm vụ của chúng tôi là:
"để đảm bảo rằng tất cả mọi người cảm thấy có giá trị và được tham gia vào xã hội, bất kể giới tính hay bản dạng giới"
Chúng tôi cũng có những mục tiêu sau vì lợi ích của những người LGBT +:
1Để giữ gìn và bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của những người đó, đặc biệt, nhưng không chỉ thông qua:
a. Việc cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ tinh thần;
b. Không gian gặp gỡ xã hội, an toàn, nơi mọi người có thể khám phá bằng lời nói và thể hiện xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới của họ.
2Thúc đẩy bình đẳng và đa dạng trong khu vực Warwickshire vì lợi ích công cộng bằng cách:
a. Xóa bỏ phân biệt đối xử vì khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới;
b. Hợp tác với các nhà cung cấp và các nhóm cộng đồng khác để nâng cao nhận thức về các vấn đề LGBT +, và nhu cầu của thanh niên và người lớn LGBT +;
c. Thúc đẩy giáo dục và nâng cao nhận thức về bình đẳng và đa dạng, tập trung vào khuynh hướng tình dục và bản dạng giới.

Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện trong Vương quốc Anh |

 Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com