Gay Quốc gia Rank: 49 / 193

Cuộc diễu hành tự hào của những người LGBTIQ và gia đình ở Zagreb đã được tổ chức liên tục kể từ năm 2002. Sau đây là lịch sử ngắn gọn của Cuộc diễu hành tự hào - từ 300 người bị bạo lực đến các cuộc diễu hành hàng loạt, trong đó 15,000 người ca ngợi sự đa dạng và đấu tranh cho một xã hội đoàn kết và bình đẳng tự do về giới và các chuẩn mực và danh mục giới - thông qua một số thời điểm quan trọng nhất đã xác định Lễ diễu hành. hôm nay anh ấy cũng đại diện cho những gì anh ấy đang chiến đấu.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com